Sürdürülebilirlik | Altın Yunus Hotel & Spa - Çeşme İzmir 444 35 00

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Altın Yunus Ailesi,

Çalışanlarını sürdürülebilir kalitenin en önemli unsurlarından biri olarak gören Altın Yunus, verdiği farklı eğitimlerle insan kaynaklarını daha da güçlendiriyor.


İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI

Yaşar Topluluğu’nun üyesi olan Altın Yunus, insan kaynakları politikasını; yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek, kalifiye iş gücünü istihdam etmek ve bu iş gücünü sürdürülebilir kılarak bağlılığını arttırmak hedefi ile yönetiyor. Yaşar Topluluğu’nda milliyet, din, cinsiyet, yaş ve medeni hal gibi konularda ayrım yapılmadan, her adaya eşit fırsat sunuluyor.

Altın Yunus tüm faaliyetlerinde olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de evrensel ilkelere uygun bir yaklaşım izliyor. İşe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, terfi, atama, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınıyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve ILO Sözleşmeleri gibi uluslararası geçerliliği bulunan ilkelerin yanında, Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası hazırlanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Politikanın oluşturulmasıyla birlikte tüm iş ortaklarına yayılması hedefleniyor. Tüm bu ilkelere şirket politikaları olarak İş Etiği Kuralları Kılavuzu ve şirketlerin toplu iş sözleşmelerinde yer verilirken, kurumsal internet sayfası üzerinden de kamuoyuyla paylaşılıyor.

Altın Yunus, “bilim, birlik, başarı” ilkesi ışığında pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyim kriterleri ile oluşturduğu insan kaynağını güçlendirmek ve geliştirmek için, insan odaklı, bilgi paylaşımını esas alan, birlik ruhuna değer veren, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, katılımcı yönetim anlayışı ile başarı odaklı çalışmayı benimseyen, eğitimli ve deneyimli bireyleri bir araya getiriyor.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlerken, çalışanlarının hem kişisel hem profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi adına eğitim faaliyetlerine katılımlarını destekliyor. Topluluk içerisinde sürdürülen yetenek yönetimi, gelişimi ve mentorluk gibi programlar ile başlangıç seviyesinden üst yönetime kadar tüm kademelerden çalışanlarının gelişimini destekleyen projelere Şirket, katılım sağlıyor.

Yaşar Topluluğu’nun bir üyesi olan Altın Yunus’ta insan haklarına, eşitliğe, kariyer gelişimine ve iş sağlığı ve güvenliğine kurumsal standart ve uygulamalara azami önem gösteriliyor. İş sağlığı ve güvenliğinin, yalnızca fiziksel koruma ekipmanları ile değil, aynı zamanda çalışanların kişisel ve sosyal aktifliği ve gelişimleri ile de desteklenmesi halinde sağlanabileceği felsefesi ile oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, tüm çalışanlarla paylaşılıyor. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi adına sürekli eğitimler düzenleniyor.

Altın Yunus, çalışanlarının çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenliyor, Topluluğun sürdürülebilirlik vizyonu tüm çalışanlarla paylaşılıyor.


İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

2021 yılında ortalama XX çalışanla hizmet sunan Altın Yunus, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kurum içi faaliyetlerine üst seviyede önem veriyor. Bu iki kavramı iş süreçlerinde öncelik olarak belirleyen Altın Yunus, misafirlerine ve çalışanlarına hizmet vermesi amacıyla doktor ve hemşire istihdam ediyor. Yıl boyunca İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alınan Altın Yunus’ta Ramak Kala Raporları hazırlanıyor ve düzenli periyodlarda yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor. Tatbikatlarda çalışanların kullanması için kişisel koruyucu donanımlara ilişkin eğitimler de veriliyor.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 • Pandemi etkilerinin devam ettiği 2021 yılında çalışanlara yönelik verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sıklaştırıldı ve tekrarları yapıldı.
 • Risk bertaraf konusunda en riskli tespitlerden başlanarak aksiyonlar hayata geçirildi. Daha önceden belirlenen risklerin takibi yapıldı.
 • Tehlike tespit formlarının düzenlenmesine devam edildi.
 • Tesis ve çalışan’ın kullanımındaki cihaz ve alanlarda gerekli periyodik kontroller gerçekleştirildi.
 • Atıkların geri dönüşümüne ilişkin eğitimler verildi.
 • Mekanik ve elektrik konularında periyodik kontroller yapıldı.


EĞİTİM VE GELİŞİM ODAKLI YAKLAŞIM

Altın Yunus, sunduğu tüm hizmetlerde kalite standardının korunması ve geliştirilmesi açısından çalışanlarını eğitimli, aidiyet duygusu yüksek, gelişime açık, takım ruhuna önem veren bireylerden seçmeye özen gösteriyor. Her dönemde çalışanlarının mesleki, teknik ve bireysel gelişimlerine yönelik eğitimler almasını sağlayan Şirket, sosyal konulara yönelik farklı eğitimlerden yararlanma fırsatı da sunuyor.

Altın Yunus çalışanlarının 2021 yılında aldıkları eğitimler:

Sunum eğitimleri, çalışma düzeni, çevrenin korunması ve tasarruf eğitimleri, terör eylemleri önleme eğitimi, mutfak sanatları eğitimi, misafir karşılama ve uğurlama, satış paketleri ve misafir iletişimi, otomasyon ve enerji eğitimi, kültürler eğitimi, kurumsal kültür eğitimi ve iletişim yöntemleri ile misafir iletişimi eğitimi, ilk yardım eğitimi.

Elektronik ortamda geliştirilen eğitim alt yapısı ile Altın Yunus, görev aldıkları pozisyonlara göre 2021 yılında kişi başına ortalama 15,72 saat ve toplamda 755 saat eğitim verdi.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Şirket’te çalışan kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
 • Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.
 • Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi çalışan arasından yapılır.
 • Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan çalışana yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.
 • Çalışanın performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.
 • En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve çalışan değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.
 • Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.
 • Yönetim tarzımız “...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmektir.”
 • Çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.


Daha iyi bir yaşam sunma anlayışı ile tüm paydaşlarına iyi bakmayı ilke edinen Altın Yunus, hizmet sunum süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini en alt seviyeye indirmek amacıyla enerji, su ve atık tasarrufu konularında çalışmalar yürütüyor.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Altın Yunus, üyesi olduğu Yaşar Topluluğu’nun benimsediği Sürdürülebilirlik Yaklaşımı çerçevesinde “daha iyi bir yaşam için” anlayışıyla yaratılan değeri, işine, çalışanlarına, topluma, iş ortaklarına ve çevreye “iyi bakarak” paylaşıyor. Sürdürülebilirliği, Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Politikası, sürdürülebilirlik anlayışı ve öncelikleri doğrultusunda, sektörünü de geliştirme amacıyla, strateji ve hedeflerini belirleyerek yöneten Altın Yunus, Topluluğun “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlarına iyi bakma” anlayışını tedarikten tüketiciye kadarki tüm süreçlerine yansıtıyor.

Altın Yunus Çeşme, iklim krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve iklim krizini çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde getiren önemli bir risk olarak ele alıyor. Tüm değer zinciri boyunca yapılan risk değerlendirmeleri ile karbon ayak izi ve enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik çalışmalara devam eden Şirket, karbon ve su ayak izi başta olmak üzere ekolojik ayak izinin bilinciyle, doğal kaynak kullanma ve koruma dengesini gözetiyor. Çevreye ilişkin yasal mevzuatlara uygun hareket eden Şirket, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak üst düzey verimlilik esasına göre hareket ediyor. Yaşar Holding’in 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (BMKİS) imzalayarak 2009 yılı ile birlikte sürdürülebilirlik performansını yayınladığı, Küresel Raporlama İnisiyatifi GRI’ın temel kriterleri bazında hazırlanan raporlara Altın Yunus Çeşme de bilgi ve verileri ile dahil oluyor. Yaşar 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’na ve Yaşar Holding’in tüm Sürdürülebilirlik ve KİS Raporlarına kurumun internet sitesi (www.yasar.com.tr) içerisinde yer alan ‘sürdürülebilirlik’ bölümünden ulaşılabiliyor.

Yaşar Topluluğu şirketlerinden temsilin artmasıyla genişletilen Sürdürülebilirlik Komitesi altında, İklim Krizi Çalışma Grubu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu ile kurgulanan merkez uygulama, şirketlerde de aynı yöntemle ele alınıyor. Altın Yunus Çeşme de sürdürülebilirlik çalışmalarını, belirlenen öncelikler çerçevesinde, şirket çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve komiteye bağlı Şirket İklim Krizi Çalışma Grubu ve Şirket Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu koordinasyonunda yürütmeyi sürdürüyor. Komite ve çalışma grupları, stratejilerin uygulanması, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımının Topluluk genelinde hâkim olması için çalışıyor. Çevresel Sosyal Yönetim Politikalarının yürütülmesinden de sorumlu olan Altın Yunus Çeşme Sürdürülebilirlik Komitesi, yıl içerisinde birçok çalışmada aktif rol alıyor. Sürdürülebilirlik Komiteleri, sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaların Topluluk şirketlerine yaygınlaşması konusunda çalışırken, şirketlerde yer alan Sürdürülebilirlik Liderleri hedeflere ulaşmak için tespit edilmiş olan performans göstergelerinin takibi ve yıllık sürdürülebilirlik raporunun koordinasyonu konularında çalışmalar yürütüyor. Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Komitesi iki ayda bir, İklim Krizi Çalışma Grubu ayda bir ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu iki ayda bir toplanarak şirketlerin uygulamaları paylaşılıyor. Komite ve çalışma gruplarında tüm şirketlerin temsilcileri hedeflerini takip ederek konuya odaklı bir şekilde projeler oluşturmak üzere birlikte hareket ediyor. Yaşar Holding Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi’nin öncelikleri kapsamında şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmelerini sağlayarak, taahhüt ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Politikası’nın uygulanmasına liderlik ediyor.

Altın Yunus, Yaşar Topluluğu’nun bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımının gereği olarak, ürün tedarikinden misafirlerine ulaşana kadar tüm değer zincirini iyileştirmek ve geliştirmek bilinciyle sürdürülebilirlik anlayışının kendi kurumsal yapı, işleyiş ve ürünlerinin ötesinde etkileşim içerisinde olunan tedarikçilere de yayılması bir sorumluluk olarak görülüyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarında her bir alan için titizlikle belirlenen hedefler doğrultusunda aksiyonlar almaya, bu çalışmaları tedarikçileri ile paylaşarak ve tedarikçileri de dahil ederek etki alanını genişletmeye devam ediyor. “Ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi ve iyi uygulamaların teşviki” politikası benimsenerek, belirlenen tedarikçi politikası ile tedarikçi haritasında bulunan paydaşlarla bu politika kapsamında kurulan sağlam bağın geliştirip güçlendirilmesi amaçlanıyor. Değer zincirinin en önemli parçalarından olan tedarikçi ve iş ortakları seçimi, Çevresel Sorumluluk, Ticari Dürüstlük, Adil Çalışma Standartları, İnsan Hakları ve Yasalara Uyum çerçevesinde gerçekleştirilerek, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlanması hedefleniyor.

Topluluk şirketlerinde sürdürülebilirlik bilincinin çalışanlar arasında yerleşmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 2016 yılından bugüne düzenlenmekte olan “Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması” ve 2018 yılından bu yana düzenlenen “Yaşar Sürdürülebilirlik Günü” ve yıl içerisinde gerçekleştirilen proje ve eğitimler de Altın Yunus ailesi aktif rol alıyor.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu

Altın Yunus, çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam standardını yakalamak isteyen misafirlerimizin elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri Elektrikli Araç Şarj İstasyonu hizmeti sunmaktadır.

Şarj İstasyonu Özellikleri:

 • AC Ünite
 • 3 Faz 32 Amper Max Güç 22 Kw

* Araçtan araca AC güçleri değişkenlik göstermektekdir.


ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda Altın Yunus, hizmet sunum süreçlerinin çevre üzerindeki etkisini asgariye indirmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçiriyor. Enerji tüketimi, su ve atık tasarrufu konularında iyileştirme çalışmalarına devam eden Tesis, bu kapsamda kullandığı %100 geri dönüşümlü ve geri dönüşüme uygun kâğıtları, cam ve plastik ambalajları kaynağında ayırıp ilgili tesislere yönlendiriyor. Tesiste jeotermal enerjinin daha yoğun kullanılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Altın Yunus, atık suların arıtılıp bahçe ve ormanlık alan sulamasında kullanılmasını sağlıyor.

Altın Yunus’un Çevre Odaklı Çalışmaları:

 • Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti iş birliğinde yürütülen TUYUP (Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi) kapsamında finanse edilen çalışmalarda, “Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu En İyi 15 Otel”den biri Altın Yunus oldu.
 • “Elektrikli araç şarj istasyonu” uygulaması sürdürüldü.
 • Yemek atık kontrol projesi “WINNOW” ile mutfakta üretim planlaması ve gıda israfını önleme çalışmalarına devam edildi.
 • Marina odalarında uygulanan ısı yalıtımı sayesinde enerji kullanımı azaltıldı.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik kullanımına devam edildi.
 • Tesisteki evsel atık suların tamamı arıtılarak bahçe sulamada kullanımı sürdürüldü.
 • Tesiste keson kuyulardan su çekilmesi ve ters osmos sisteminde arıtılması ve kullanımına devam edildi.
 • Su kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları yapıldı. Su sertliğinin düşürülmesi ve daha az kirletilmesine yönelik deterjanın daha tasarruflu kullanılması sağlandı.

Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklayan Altın Yunus Mavi Bayrak Türkiye ve Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı ile paylaşım gerçekleştirdi.


ÇEVREYE YÖNELIK GELECEK HEDEFLERI

Sürekli kalite anlayışıyla yeni çalışmaları hayata geçirmeye odaklanan Altın Yunus, bu kapsamda tesisin soğutmaısıtma ve elektrik ihtiyacını kendi içinde karşılamasını hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda trijenerasyon ve kojenerasyon sistemi üzerine araştırmalarına devam ediyor.

ÇEVRE POLİTİKASI

Altın Yunus, tüm kaynakları ile çevre konusunda bilginin yeniden üretilmesine, yeni iş modelleri geliştirilmesine ve çevre ile ilgili zorluklara yönelik olarak temkinli yaklaşıma destek vermektedir. Yaşar Topluluğu’na bağlı tüm şirketler “Çevrenin ciddi ya da geri döndürülemez şekilde zarar görmesi tehlikesinin bulunduğu durumlarda, bilimsel kesinliğin olmaması, çevrenin zarar görmesini önleyici maliyet etkin tedbirlerin alınmasında gecikme nedeni olarak kullanılamaz.” ilkesi ile faaliyet göstermektedir.

Ekonomik büyümeyi ve aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesini ve toplumun geliştirilmesini hedefleyen Altın Yunus, çalışanlarına, tüketicilere, müşterilerine, tedarikçilerine ve topluma karşı sorumluluklarını kurum stratejisi ile bütünleştirmiştir. Bu kurum stratejisinin en önemli unsurlarından biri olan çevre duyarlılığının yansıması olarak; daha az kaynak harcayan ürünlerin, proseslerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, çevre üzerindeki etkinin ölçülerek azaltılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, toksik ve tehlikeli kimyasal kullanımının yanı sıra atık, atık su ve emisyonların azaltılması yönünde verdiği taahhütleri yerine getirmeyi hedeflemektedir.


KALİTE ODAKLI ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir ve %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle çalışmalarına yön veren Altın Yunus, ihtiyaca uygun yenilikçi çözümlerin yanı sıra konuklarına en kaliteli ve hızlı hizmeti sunmaya 2021 yılında da devam etti. Dijital mecralar ve anketler aracılığıyla tesiste yaşadıkları deneyimlere ilişkin ziyaretçilerinden geri bildirimler alan Altın Yunus, “Misafir Memnuniyet Ölçüm Sistemi” ile ziyaretçilerinin değerlendirmelerini takip ediyor. Kullandığı uluslararası platformlar ile dijital mecralardaki yorumlara ulaşan Altın Yunus, sektör ve müşterilerine dair elde ettiği değerli verilerle hizmet ve çözümlerini geliştiriyor. Uzman ekip tarafından değerlendirilip yorumlanan dijital anket verileri, doğru ve etkin pazarlama ile satış faaliyetlerinin düzenlenmesi aşamalarında yol haritası olarak kullanılıyor. Bu bağlamda; tüm dünyayı etkisi altına pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında, dijital mecralar ve anketler aracılığıyla ziyaretçilerden toplam 960 yorum üzerinden %81,75 müşteri memnuniyeti elde edilirken, 2021 yılında oran, toplam 1571 yorum üzerinden %80,36 düzeyinde hesaplandı.

En yaygın kullanılan Google, Tripadvisor, Holidaycheck ve Booking online yorum sitelerinden yapılan hesaplamalarda ise müşteri memnuniyeti seviyesi şu şekilde gerçekleşti:
• Booking; 2020 yılında toplam 960 yorum baz alındı ve 10 üzerinden 7,5 puan elde edildi. Bu oran 2021 yılında toplam 1571 yorum bazında 10 üzerinden 7,4 olarak hesaplandı.
• Google; 2020 yılında toplam 960 yorum baz alındı ve 5 üzerinden 4,1 puan elde edildi. Bu oran 2021 yılında toplam 1571 yorum bazında 5 üzerinden 4,1 olarak hesaplandı.
• Tripadvisor; 2020 yılında toplam 960 yorum baz alındı ve 5 üzerinden 3,5 puan elde edildi. Bu oran 2021 yılında toplam 1571 yorum bazında 5 üzerinden, 3,5 olarak hesaplandı.
• Holidaycheck; 2020 yılında toplam 960 yorum baz alındı ve 6 üzerinden 4,3 puan elde edildi. Bu oran 2021 yılında toplam 1571 yorum bazında 6 üzerinden 4,3 olarak hesaplandı.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gıda ve hijyen uygulamalarını yerine getiren Altın Yunus, pandemi sürecinde almaya hak kazandığı “Güvenli Turizm Sertifikası” ile sağlığı ön planda tutan hizmet sunuyor. Altın Yunus, sorumlu ve istikrarlı çalışmayı prensip edinmiş tedarikçi şirketlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde sürekli müşteri memnuniyetine katkı sağlıyor. Tedarikçilere uygulanan düzenli denetimlerle konuklara sunulacak tüm ürün ve hizmet temininde yüksek kalite standardı korunuyor.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
Map

Altın Yunus Mahallesi, 3215 Sokak, No:38 35930 Çeşme, İzmir-Türkiye

Phone

444 35 00 / +90 (232) 723 12 50

E-mail

info@altinyunus.com.tr

Popup