Sürdürülebilirlik | Altın Yunus Hotel & Spa - Çeşme İzmir 444 35 00

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Altın Yunus olarak topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle dünyaya saygılı bir gelecek için yaşama değer katmaya çalışıyoruz. Vizyonumuzu çerçeveleyen politikalarımız doğrultusunda sürdürülebilir iş modelimiz ile ekosistemin, biyoçeşitliliğin ve doğal kaynaklarımızın korunmasından sorumlu olduğumuzun bilinci ile hareket ediyor, benimsediğimiz politikaların gerçekleşmesi için sosyal sorumluluk projeleri, misafir ve çalışan memnuniyet çalışmaları, sıfır atık ve doğal yaşamı korumaya ilişkin adımlar atıyoruz.


İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI

Yaşar Topluluğu’nun üyesi Altın Yunus, insan kaynakları politikasını; yenilikçi, motivasyonu ve performansı yüksek, kalifiye iş gücünü istihdam etmek ve bu iş gücünü sürdürülebilir kılarak bağlılığını artırmak hedefiyle yönetiyor. Yaşar Topluluğu’nda cinsiyet, milliyet, ırk, din, etnik köken, yaş, inanç, dil, cinsel yönelim, medeni hal, engellilik durumu, sosyal veya ekonomik, durum ya da politik görüş gibi konularda herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, her adaya eşit fırsat sunuluyor.

Altın Yunus tüm faaliyetlerinde olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de evrensel ilkelere uygun bir yaklaşım izliyor. İşe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, terfi, atama, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınıyor. Çalışanlarla imzalanan sözleşmelere riayet ediliyor. İmzalanan tüm sözleşmeler, mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa tam olarak uygun hazırlanıyor.

Altın Yunus, “Bilim, Birlik, Başarı” ilkesi ışığında pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyim kriterleriyle oluşturduğu insan kaynaklarını güçlendirmek ve geliştirmek için, insan odaklı, bilgi paylaşımını esas alan, birlik ruhuna değer veren, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, katılımcı yönetim anlayışıyla başarı odaklı çalışmayı benimseyen, eğitimli ve deneyimli bireyleri bir araya getiriyor.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak üzere çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlerken, çalışanlarının hem kişisel hem profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi adına eğitim faaliyetlerine katılımlarını destekliyor. Bölgede, turizm sektörüne yeni yeteneklerin kazandırılması sürecinde adeta bir okul işlevi gören Altın Yunus, Topluluk içerisinde sürdürülen; yetenek yönetimi, gelişimi ve mentorluk gibi programlarla başlangıç seviyesinden üst yönetime kadar tüm kademelerden çalışanlarının gelişimini destekleyen projelere katılım sağlıyor.

Altın Yunus; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve ILO Sözleşmeleri gibi uluslararası geçerliliği bulunan ilkelerin yanı sıra Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuatlarla uyumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlke ve politikalara uygun olarak hazırlanan “İş Etiği Kuralları Kılavuzu” kurumsal internet sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

Altın Yunus, Yaşar Topluluğu’nun bir üyesi olarak, evrensel insan haklarına, eşitliğe, kariyer gelişimine, çeşitliliğe, kapsayıcılığa, iş sağlığı ve güvenliğine kurumsal standart ve uygulamalara azami önem gösteriyor. Tesis, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca fiziksel koruma ekipmanlarıyla sağlanamayacağın bilinciyle bu konuda çalışanlarda aktivite, farkındalık ve kişisel gelişim yaratılması gerektiğini savunuyor. Altın Yunus, bu anlayış doğrultusunda oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası’nı tüm çalışanlarla paylaşıyor. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi adına sürekli eğitimler düzenleniyor.

Altın Yunus, çalışanlarının çevresel, sosyal ve yönetişim gibi alanlarda bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çeşitli eğitim programları da düzenliyor. Bu kapsamda, Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik vizyonu tüm çalışanlarla paylaşılıyor.


İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

2023 yılında ortalama 175 çalışanla hizmet sunan Altın Yunus, insan kaynaklarının iş sağlığı ve iş güvenliği alanında donanımlı olmalarını sağlamak amacıyla kurum içi faaliyetlerine üst seviyede önem veriyor.

İSG’yi iş süreçlerinde öncelik olarak belirleyen Altın Yunus, misafirlerine ve çalışanlarına ihtiyaç anında hizmet vermesi amacıyla doktor ve hemşire istihdam ediyor. Yıl boyunca İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alınan Altın Yunus’ta “Ramak Kala Raporları” hazırlanıyor. Tesiste, periyodik olarak yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor. Tatbikatlarda çalışanların kullanması için kişisel koruyucu donanımlara ilişkin eğitimler de veriliyor. Eğitimi alan çalışanlar, acil durumlarda hangi görevde olduğunu ve nasıl hareket etmesi gerektiğini biliyor.

2023’te İSG Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 • Çalışanlara yönelik verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artırıldı.
 • Düzenli ve sürekli tekrarla çalışanların pratik bilgileri güçlendirildi.
 • Risk bertaraf konusunda en riskli tespitlerden başlanarak aksiyonlar hayata geçirildi. Daha önceden belirlenen risklerin takibi yapıldı.
 • Tehlike tespit formlarının düzenlenmesine devam edildi.
 • Tesis ve çalışanların kullanımındaki cihaz ve alanlarda gerekli olan rutin kontroller yapıldı.
 • Atıkların güvenli şekilde geri dönüşümüne ilişkin eğitimler verildi.
 • Mekanik ve elektrik konularında periyodik kontroller yapıldı.


EĞİTİM VE GELİŞİM ODAKLI YAKLAŞIM

İnsan kaynaklarının yetkinlik ve kişisel gelişimini kurumsal gelişimin temeli olarak kabul eden Altın Yunus, kalite standartlarını korumak ve daha yükseltmek için çalışanlarını; eğitimli, aidiyet duygusu yüksek, gelişime açık, takım ruhuna önem veren bireylerden seçmeye özen gösteriyor. Her dönemde çalışanlarının mesleki, teknik ve bireysel gelişimlerine yönelik eğitimler almasını sağlayan Şirket, sosyal konulara yönelik farklı eğitimlerden yararlanma fırsatı da sunuyor.

Altın Yunus çalışanlarının bireysel gelişimi için 2023 yılında çalışma düzeni, çevrenin korunması ve tasarruf eğitimleri, Yiyecek İçecek servis ve mutfak sanatları eğitimi, misafir karşılama ve uğurlama, satış paketleri ve misafir iletişimi, kültürler eğitimi, kurumsal kültür eğitimi ve iletişim yöntemleri ile misafir iletişimi eğitimi, kişisel bakım ve hijyen, misafir beklentileri, pişirme teknikleri, sunum teknikleri, besin zehirlenmeleri, çocuk istismarı, doğal ve kültürel miras, ilk yardım eğitimi verilmiştir.

Elektronik ortamda geliştirilen eğitim alt yapısıyla Altın Yunus, görev aldıkları pozisyonlara göre 2023 yılında kişi başına ortalama 21,73 saat ve toplamda 3586 saat eğitim verdi.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Şirkette çalışan kadroları, işletme ekonomisi kriterleriyle tespit ediliyor ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışmayla mümkün olduğu tüm çalışanlar tarafından kabul ediliyor.
 • Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla, her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanıyor.
 • Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetiliyor, atamalar prensip olarak öncelikle şirket içi çalışanlar arasından yapılıyor.
 • Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan çalışana yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanıyor.
 • Çalışanın performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılıyor.
 • En üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları yazılı olarak belirtiliyor ve çalışan değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılıyor.
 • Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması, Şirket için büyük önem taşırken bu konuya ilişkin olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınıyor. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam ediyor.
 • Şirket, yönetim tarzında; Yaşar Topluluğu’nun “...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmek” ilkesini benimsiyor.
 • Şirket; çalışanlarının dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin eşit uygulama görmesi prensibini esas alıyor. Çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınıyor.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Altın Yunus, stratejilerinin odağında gördüğü sürdürülebilirliği, Yaşar Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası, sürdürülebilirlik anlayışı ve öncelikleri doğrultusunda hedefler koyarak yönetiyor. Topluluğun “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlarına iyi bakma” anlayışını tedarikten tüketiciye kadar olan tüm değer zincirine yansıtıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gözeterek gerçekleştirdiği çalışmalar ve iyi uygulamalarla Altın Yunus, sektörünü de geliştirmeye devam ediyor.

Yaşar Holding’in 2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (BM KİS) imzalayarak 2009 ve 2010 yıllarında İlerleme Raporları, 2011 yılından itibaren ise Sürdürülebilirlik Raporları ile sürdürülebilirlik performansını paylaştığı raporlara Altın Yunus da bilgi ve verileriyle dahil oluyor. Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) temel standartlarına uyumlu olarak, “daha iyi bir yaşam için doğanın rehberliğinde” temasıyla hazırlanan Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Topluluğun sürdürülebilirlik stratejisini ve iş yapış biçimini yönlendiren sürdürülebilirlik modeli ve performans sonuçları; “işe iyi bakmak”, “çalışanlara iyi bakmak”, “topluma iyi bakmak”, “iş ortaklarına iyi bakmak” ve “çevreye iyi bakmak” başlıkları altında sunuluyor. Altın Yunus’un çevresel, sosyal ve yönetişimsel alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların da yer aldığı Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na ve Yaşar Holding’in tüm Sürdürülebilirlik ve KİS Raporlarına kurumun web sitesinde (www.yasar.com.tr) yer alan “sürdürülebilirlik” bölümünden ulaşılabiliyor.

Yaşar Holding’te Sürdürülebilirlik Komitesi ve komite altında yapılandırılmış İklim Krizi Çalışma Grubu ve “Eşit Yaşar’ız” Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu bulunuyor. Tüm Topluluk şirketlerinin Sürdürülebilirlik Liderleri ile temsil edildiği Yaşar Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik alanında Topluluk bütününde koordinasyonu sağlıyor, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemeyi takip ediyor ve Topluluk genelinde sürdürülebilirliğin gelişimine öncülük ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen komite toplantılarında, güncel gelişmeler, regülasyonlardaki değişiklikler, yapılan ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar değerlendiriliyor, iyi uygulamalar paylaşılıyor. Yaşar Holding Yönetim Kurulu, öncelikler doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesini sağlayarak Yaşar Topluluğu Sürdürülebilir Kalkınma Politikası’nın uygulanmasına liderlik ediyor.

Yaşar Topluluğu bütünündeki yapılanmaya paralel olarak Altın Yunus bünyesinde de sürdürülebilirlik çalışmaları, şirket çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi koordinasyonunda yürütülüyor. Komite; çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik alanlarında risk ve fırsatların değerlendirilmesi, politika, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi, iyileştirmeye yönelik aksiyonların alınması ve sürdürülebilirlik performansının takibini sağlıyor.

Altın Yunus’ta Sürdürülebilirlik Komitesi altında yapılandırılmış olan İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grupları da sürdürülebilirlik kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekonomik büyüme hedefinin yanı sıra çevresel ve toplumsal sorumluluğu kurum stratejisi ile bütünleştiren Altın Yunus, çevre duyarlılığının yansıması olarak; daha az kaynak harcayan hizmet ve süreçlerin geliştirilmesi, çevre üzerindeki etkinin ölçülerek azaltılması, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, atık, atık su ve emisyonların azaltılmasını hedefliyor.

Altın Yunus, iklim krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor ve iklim krizini çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde getiren önemli bir risk olarak ele alıyor.

Altın Yunus, Yaşar Topluluğu’nun bütünsel sürdürülebilirlik yaklaşımının gereği olarak, ham madde tedarikinden ürünün tüketiciye ulaştırılmasına kadar tüm değer zincirini iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirlik anlayışının kendi kurumsal yapısının, işleyişinin ve ürünlerinin ötesinde, etkileşim içinde bulunulan tedarikçilere de yayılmasını bir sorumluluk olarak gören Altın Yunus, sürdürülebilirlik çalışmalarında her bir alan için titizlikle belirlenen hedefler doğrultusunda aksiyonlar almaya, bu çalışmaları tedarikçileriyle paylaşıp onları da dahil ederek etki alanını genişletmeye devam ediyor. Tüm bu çalışmalarla tedarikçi haritasında bulunan paydaşlarla kurulan sağlam bağın geliştirilip güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Altın Yunus, değer zincirinin en önemli unsurlarından olan tedarikçi ve iş ortakları seçimini, tedarikçi denetim formu ve kriterleri kapsamında, kalite gerekliliklerinin yanı sıra gıda güvenliği, hijyen, çevresel sorumluluk, ticari dürüstlük, adil çalışma standartları, insan hakları ve yasalara uyum çerçevesinde gerçekleştirerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

2016 yılında başlatılan “Yaşar Sürdürülebilirlik Yarışması” ve ilki 2018 yılında düzenlenmeye başlanan “Yaşar Sürdürülebilirlik Günü” ile sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda projeler gerçekleştirilmesi teşvik edilirken, yıl içerisinde düzenlenen eğitimler ile sürdürülebilirlik bilincinin tüm Topluluk şirketleri ile birlikte Altın Yunus çalışanları arasında da yerleşmesi ve yaygınlaştırılması sağlanıyor. Sürdürülebilirlik konusu Yaşar Topluluğu kurum içi girişimcilik çalışmalarının da temelini oluşturuyor.


Sürdürülebilirlik Politikası

 • Altın Yunus Çeşme olarak temel hedefimiz en üst seviyede misafir memnuniyeti sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda gelecek nesillere sürdürülebilir ve güzel bir dünya bırakabilmek adına sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik sorumluluklarımızın bilincinde tüm hizmetlerimiz ve faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uymayı taahhüt ediyoruz.
 • Misafirlerimizin ve bölge halkının ihtiyaçlarının gelecek nesilleri düşünerek karşılanması, doğal kaynakların ve yaban hayatın korunması, doğal kaynak tüketimlerinde tasarruf sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sürdürülebilirlik faaliyetlerimizin temel prensiplerini oluşturmaktadır.

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu

Altın Yunus, çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam standardını yakalamak isteyen misafirlerimizin elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri Elektrikli Araç Şarj İstasyonu hizmeti sunmaktadır.

Şarj İstasyonu Özellikleri:

 • AC Ünite
 • 3 Faz 32 Amper Max Güç 22 Kw

* Araçtan araca AC güçleri değişkenlik göstermektekdir.


ÇEVRE ODAKLI ÇALIŞMALAR

İklim krizinden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektöründe faaliyet gösteren Altın Yunus, bu bilinçle tüm süreçlerinde ve iş yapış biçimlerinde sürdürülebilirliği odak alanlarından biri olarak görüyor. Çevresel sorumluluğunun bilinciyle hizmet sunum süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen Altın Yunus, enerji, su ve atık yönetimi konularında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve bertarafı, jeotermal enerjinin daha yoğun kullanılması, enerji verimliliği, su tüketiminin azaltılması ve atık suların geri kazanımı yönünde projelerine devam ediyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarında enerji yönetimi ve verimliliğini odağına alan Altın Yunus, enerji tasarrufu sağlamak ve kaynakları verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji verilerini takip ediyor, raporluyor ve hedefler koyarak yönetiyor.

Yaşamın ve ekosistemlerin devamlılığı için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan suyun yönetiminin kritik önem arz ettiğinin farkındalığı ile hareket eden Altın Yunus, doğal su kaynaklarının koruma-kullanma dengesini gözetiyor. Altın Yunus, çevreye ilişkin yasal mevzuatlar doğrultusunda doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak üst düzey verimlilik esasına göre hareket ediyor.

Altın Yunus’un Çevre Odaklı Çalışmaları:

 • Sürdürülebilir turizm için belirlenen tüm kriterler sağlanarak en üst seviye olan “3. Aşama Sürdürülebilir Turizm Sertifikası” alındı.
 • Çevreye duyarlı misafirlerin elektrikli araçlarını şarj edebilmesi için elektrikli araç şarj istasyonu hizmetine devam edildi.
 • Buklet ürünler içerisinde yer alan plastik ambajlı ürünler kraft kağıtlı ürünler ile değiştirilmeye başlandı.
 • Plastik pipet yerine kağıt pipet kullanma çalışmaları yapılmaya başlandı.
 • Tesiste oluşan evsel atıksular yasal mevzuatlara uygun arıtma tesisinde arıtılarak bahçe sulamasında kullanmaya devam edildi.
 • Atık Çözüm Sistemi kapsamında kullanılan yazılım ile etkin gıda atık yönetimi sağlanarak mutfakta üretim, planlama ve gıda israfını önleme çalışmalarına devam edildi.
 • Otel ısıtmasında yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji kullanılmaya devam edildi.


ÇEVREYE YÖNELİK GELECEK HEDEFLERİ

Sürekli kalite anlayışıyla yeni çalışmaları hayata geçirmeye odaklanan Altın Yunus, bu kapsamda tesiste yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı planlıyor. Şirtket, mevcut sistem ve süreçlerinde iyileştirmeler yaparak çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tüm değer zinciri boyunca yapılan risk değerlendirmeleri ile karbon ve su ayak izinin azaltılmasına, etkin atık yönetimi politikaları ile çevresel performansın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevreye etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların gerektiği kadar kullanılmasının çevreye olan etkilerini azaltacağını biliriz.
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitim vermeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
 • Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı korumaya özen gösteririz.
 • Otel olarak vahşi yaşamın izlenmesi de dahil olmak üzere yaban hayata etkilerine ilişkin mevcut yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin ve yönergelerin farkındayız ve bunlara uyarız.
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yaban hayata etki etmeyecek çalışmalar yürütürüz.
 • Yaban hayatında meydana gelebilecek rahatsızlığı en aza indirmek için önlemler alırız.
 • Yaban hayatı hasadı, ticareti ve avlanma yasağı ile ilgili yasal düzenlemelerin farkındayız ve bunlara uyarız.
 • Nesli tehdit altındaki yaban hayatı türlerinden üretilen ürünler/hediyelik eşyalar satın almaktan kaçınır; misafir, çalışan ve diğer bütün paydaşlarımızın bu hassasiyeti göstermesini bekleriz.

Çevreye iyi Bakmak Anlayışı ve Çevresel Verileri için tıklayınız.


KALİTE ODAKLI ÇALIŞMALAR

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gıda ve hijyen uygulamalarını yerine getiren Altın Yunus, tedarikçilere uygulanan düzenli denetimlerle konuklara sunulacak tüm ürün ve hizmet temininde yüksek kalite standardını koruyor. Tesis, sorumlu ve istikrarlı çalışmayı prensip edinmiş tedarikçi şirketlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde sürekli müşteri memnuniyetine katkı sağlıyor.

Hizmet anlayışında sürdürülebilirliği sağlamak ve %100 müşteri memnuniyetine ulaşmak hedefiyle çalışmalarına yön veren Altın Yunus, ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler sunmaya 2023 yılında da devam etti. Dijital mecralar ve anketler aracılığıyla tesiste yaşadıkları deneyimlere ilişkin ziyaretçilerden geri bildirimler alındı.

Altın Yunus, “Misafir Memnuniyet Ölçüm Sistemi” sayesinde ziyaretçilerinin değerlendirmelerini ve geri bildirimlerini yakından takip ediyor. Kullandığı uluslararası platformlar aracılığıyla dijital mecralardaki yorumlara da ulaşan Altın Yunus, sektör ve müşterilerine dair elde ettiği değerli verilerle hizmet ve çözümlerini geliştiriyor. Alanında uzman bir ekip tarafından değerlendirilip yorumlanan dijital anket verileri, doğru ve etkin pazarlamayla satış faaliyetlerinin düzenlenmesinde de yol haritası olarak kullanılıyor.

Bu bağlamda, 2023 yılında dijital anketler aracılığıyla ziyaretçilerden gelen 926 yorum üzerinden %83,54 müşteri memnuniyeti elde edildi. 2022 yılında bu oran, 970 yorum üzerinden %81,51 düzeyindeydi.

En yaygın kullanılan Google, Tripadvisor, Holidaycheck ve Booking online yorum sitelerinden yapılan hesaplamalarda ise müşteri memnuniyeti seviyesi verileri şöyle gerçekleşti:

 • Booking: 2022 yılında 128 yorum bazında 10 üzerinden 7,4 puan elde edilmişti. Bu oran 2023 yılında değişmeyerek 60 yorum bazında 10 üzerinden 7,4 olarak kaldı.
 • Google: 2022 yılında 385 yorum bazında 5 üzerinden 4,1 puan elde edilmişti. Bu oran, 2023 yılında değişmeyerek 326 yorum bazında 5 üzerinden 4,1 olarak korundu.
 • Tripadvisor: 2022 yılında 17 yorum bazında 5 üzerinden 3,5 puan elde edilmişti. Bu oran 2023 yılında değişmeyerek 20 yorum bazında 5 üzerinden 3,5 oldu.
 • Holidaycheck: 2022 yılında toplam 3 yorum bazında 6 üzerinden 3,9 puan elde edilmişti. Bu oran 2023 yılında artarak 3 yorum bazında 6 üzerinden 4,1 olarak hesaplandı.

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
Map

Altın Yunus Mahallesi, 3215 Sokak, No:38 35930 Çeşme, İzmir-Türkiye

Phone

444 35 00 / +90 (232) 723 12 50

E-mail

info@altinyunus.com.tr

Popup